Nieuws - 12 januari 1995

Bosman pleit voor bindend studieadvies

Bosman pleit voor bindend studieadvies

Invoering van een bindend studieadvies is in het belang van studenten en de instelling. Dit zei hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman 9 januari op een door de WSO georganiseerde discussieavond in de Wereld.

Bosman, nadrukkelijk sprekend op persoonlijke titel en niet namens het college van bestuur, denkt dat invoering van een bindend advies onvermijdelijk is als in september de prestatiebeurs wordt ingevoerd. Deze maatregel noopt studenten zo veel mogelijk binnen de nominale cursusduur af te studeren, omdat anders een aanzienlijk deel van de hun als lening toegekende beurs niet wordt omgezet in een gift.

De prestatiebeurs zal bovendien ten koste gaan van de vrije keuze, zo luidde de conclusie op de onderwijsavond. Een strakker voorgeschreven curriculum zou nodig zijn, omdat studenten met het zelf invullen te veel tijd verliezen.

Deze stellingen stuitten op opvallend weinig kritiek van de aanwezige studenten. Een student waagde het te vragen of het niet beter was studenten te leren met de vrije keuze om te gaan in plaats van het allemaal maar af te schaffen.

Studiecoordinator dr ir R. Miedema van Bodem Water Atmosfeer erkende dat dit een optie was. In het verplicht voorschrijven van het vak studieloopbaanplanning ziet hij niets, omdat lang niet iedere student zo'n vak nodig heeft. Wel vindt hij het jammer dat studieloopbaanplanning niet langer in de vrije keuze mag worden opgenomen, maar een extra activiteit is.