Nieuws - 15 juni 1995

Bosman kiest voor kaasschaaf bij bezuiniging op studentenzaken

Bosman kiest voor kaasschaaf bij bezuiniging op studentenzaken

Sport blijft buiten schot, Infotheek verdwijnt

De studentenarts blijft, voorlopig althans. De infotheek verdwijnt. De bezuinigingsvoorstellen op de afdeling studentenzaken zijn officieel nog niet openbaar. Maar insiders weten al wat op stapel staat. Zo maakt een boze Progressieve studentenfractie in haar meest recente nieuwsbrief melding van het plan een halve decaan uit het auditorenfonds te betalen. Het gonst in Wageningen.


Na enig aandringen wil hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman wel op de geruchten reageren. Hij vertelt dat hij in bezuinigingsplan voor zijn afdeling heeft geprobeerd de studentenvoorzieningen zoveel mogelijk in tact te houden. Dus heeft hij de pijn over de afdeling verdeeld. Hij bevestigt dat de afdeling sport in zijn voorstel een arbeidsplaats moet inleveren, en de decanen vier tiende. Inderdaad blijkt dat het auditorenfonds, bedoeld voor de financiele ondersteuning van studenten die buiten hun schuld studievertraging hebben opgelopen, bijvoorbeeld door ziekte of het vervullen van een bestuursfunctie, wordt aangesproken voor de financiering van een halve decaan.

De studiegids, de admininstratie, management, beleid en roostering, overal gaat wat af. De eerste kritiek is een beetje kaasschaverig", erkent Bosman. Dat wordt vaak als een zwaktebod gezien, maar ik zie het niet als een kaasschaafmethode. Ik heb geprobeerd het evenwicht in de voorzieningen te handhaven." Desalniettemin zullen de studenten de gevolgen ondervinden. Bosman: Geen misverstanden: het is niet mogelijk zeven ton te bezuinigen op studentenzaken zonder dat de dienstverlening naar studenten achteruitgaat."

De in de Wereld gevestigde infotheek moet volgens het plan verdwijnen. De keuze was handhaven of afschaffen. Een kleinere infotheek zou niet functioneren", legt Bosman uit. Vervelend voor de student als hij naar Utrecht moet voor informatie over een bijvak, maar niet onoverkomelijk, meent Bosman. Men kan moeilijk beweren dat dat het studiegedrag van studenten beinvloedt."

Het behoort tot de taak van een universiteit studenten indien nodig te verwijzen naar een andere opleiding. Met de verkorting van de studieduur is snelle verwijzing steeds belangrijker. Sluiting van de infotheek lijkt daar strijdig mee. Bosman: We moeten functionarissen hebben die studenten naar andere opleidingen kunnen doorverwijzen. Dat is de taak van studiecoordinatoren, decanen en ook de psychologen. Maar of we zelf alle informatie over andere studies beschikbaar moeten hebben is de vraag."

Sport

Een LU zonder sport daarentegen is volgens Bosman echt ondenkbaar. Toch moet ook sport een arbeidsplaats inleveren. Bij de Sportstichting (SLW) is het voorstel hard aangekomen. Het college van bestuur en de universiteitsraad hadden nog maar net gezegd dat de sport bij volgende bezuinigen buiten schot moest blijven, of we kregen dit", zegt SLW-voorzitter M. Brik Ternbach teleurgesteld, als dit doorgaat, moet we zeker lesuren schrappen." Op de Bongerd is juist een nota geschreven om een eerdere bezuiniging van een ton in te vullen zonder het programma aan te tasten. Zo gaat de prijs van de sportkaart een tientje omhoog. Verder hoopt het hoofd Lichamelijke vorming en sport T.H.M. Joosten geld te verdienen door de doelgroep van de sportkaart te verbreden. Joosten denkt daarbij aan het personeel van de Landbouwuniversiteit. Ook wordt onderhandeld met de Middelbare vakschool om ook die studenten de mogelijkheid te geven een sportkaart te kopen.

Voor acties vindt Brik Ternbach het echter nog te vroeg. De SLW-voorzitter hoopt eerst met praten de bezuiniging af te wenden.

Verontwaardiging ook bij universiteitsraadstudenten over het voorstel een halve decaan uit het auditorenfonds te betalen. Dat kan gewoon niet", zegt M. Keet, van de Progressieve Studentenfractie stellig. Misschien zit er nu nog genoeg geld in het auditorenfonds, maar door de inkorting van de studieduuur zal straks iedere student met een bestuursfunctie wel gebruik van fonds moeten maken. Dan slinkt het fonds snel. Als decaan dan veel studenten naar het auditorenfonds doorverwijst, zet hij zijn eigen baan op het spel. Dat is natuurlijk een rare situatie."

Het fonds zal eerder uitgeput raken", erkent Bosman. Hij meent echter dat niet onverantwoord snel zal gebeuren en legimiteert de keuze door erop te wijzen dat decanen veel tijd besteden aan de uitvoering van de auditorregeling. Echt nieuw is het voorstel om een dekaan te betalen uit het fonds niet. De Universiteit van Amsterdam doet het ook.

Medewerkers in de Wereld melden dat in een eerder voorstel sprake was van een forse bezuiniging op de studentenarts. Dat plan is weer ingetrokken. Dat wil niet zeggen dat studenten in de toekomst op de zelfde manier kunnen profiteren van de aanwezigheid van een arts in de Wereld. Onderzocht wordt nog of het mogelijk is de studentenarts voor een deel te privatiseren.

Bosman wil de balie voor algemene studie informatie bij de studentenadministratie onderbrengen. Voor studenten is dat alleen maar makkelijker, meent Bosman Hoe meer balies hoe meer onduidelijkheid." Ook zal een deel van het Deans-Office in de studentenadministratie opgaan. Een deel van de taken van het Deans Office zijn helemaal niet zo specifiek. Behalve dan dat het gaat om Engelstalige studenten."

Gevoelig

Politiek misschien niet zo gevoelig, maar wel ingrijpend, vindt Bosman zelf de bezuiniging op de administratie. Weliswaar betekent de daling van het studentenaantal minder werk, maar de afdeling staat toch onder druk. Natuurlijk maakt het uit of je zeseneenhalf- of vijfeneenhalfduizend studenten inschrijft, maar tegelijkertijd moet de administratie voldoen aan steeds strengere eisen van de Informatiebeheergroep en de accountantsdienst."

Ik zie geen kans een evenwichtiger voorstel te produceren", zegt Bosman. De vraag is nu of het plan de toets der kritiek kan doorstaan. Eigenlijk wil Bosman nog liever niet in details treden over de bezuinigen. Het voorstel, dat een onderdeel vormt van een bezuinigingsplan van 1,8 miljoen op de directie onderwijs en onderzoek, moet nog lange vergaderweg langs directeurenoverleg en dienstraad afleggen voor het college van bestuur en de universiteitsraad zich er, vermoedelijk in september, over uitspreken.

Langere wachttijden bij de dekaan, een kortere openstelling van de administratiebalie, minder lesuren bij sport. De gevolgen van de bezuinigingen voor studenten liggen voor de hand, maar staan nog niet vast. Bosman wil het schrappen van taken in eerste instantie overlaten aan de afdelingen zelf. Natuurlijk heb ik daar wel ideeen over, maar ik wil niet op voorhand zeggen hoe het moet, maar ik ontloop mijn verantwoordelijkheid niet. Op het moment dat de afdelingen er zelf niet uitkomen, zal ik de knoop doorhakken."