Nieuws - 11 januari 1996

Bedrijfsontwikkeling verlaagt fosfaatproduktie

Bedrijfsontwikkeling verlaagt fosfaatproduktie

De 475 miljoen gulden die de ministeries van Vrom en LNV beschikbaar stellen voor herstructurering van de varkenshouderij kan volgens onderzoekers H. van Zeijts en G. Backes het beste worden besteed aan bedrijfsontwikkeling en een uittreedregeling. In opdracht van LTO-Nederland, de federatie van land- en tuinbouworganisaties, verkenden zij wat de beste manier is om de varkenshouderij te herstructureren.


De onderzoekers, respectievelijk werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Proefstation voor de varkenshouderij, stellen in hun rapport Dubbelslag in de varkenshouderij dat de fosfaatuitscheiding en de ammoniakuitstoot per vleesvarken sterk uiteenlopen. Bedrijven met de laagste fosfaatuitscheiding blijken het best te verdienen. Vooral bedrijven die moderniseren kunnen volgens het rapport de fosfaatproduktie en de ammoniakuitstoot terugdringen. Daarom moeten die bedrijven de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen en mestquota te kopen.

Dr ir A.J. Oskam, hoogleraar Landbouwpolitiek, uitte enkele weken geleden in NRC/Handelsblad reeds bezwaren tegen de voorstellen om de 475 miljoen gulden in te zetten voor herstructurering. Die subsidie stelt de varkenshouderij in staat om te concurreren op de grondmarkt, de markt voor mestafzet en de markt voor vlees. De investeringssubsidies leiden opnieuw tot een uitbreiding van de produktie in de varkenshouderij. Melkveehouders, de rundveemesterij en de kippenhouders zijn daarvan de dupe."

De hoogleraar Landbouwpolitiek meent dat de overheid de miljoenen beter kan inzetten voor het uit de markt kopen van mestproduktierechten en het beschikbaar stellen van een beperkte vergoeding voor het stopzetten van een bedrijf. Voordeel van deze warme sanering is volgens Oskam dat de mestafzetkosten lager zijn. De marktprijs voor biggen, varkens en rundvlees stijgt en de grondprijs daalt. Bedrijven kunnen deze voordelen gebruiken om te investeren in nieuwe technologie.