Nieuws - 16 maart 1995

BUL bezegelt lot Onderwijskunde en Geschiedenis

BUL bezegelt lot Onderwijskunde en Geschiedenis

De universiteitsraad heeft de leerstoelen Arbeid en gezondheid en Milieusysteemanalyse geschrapt. Een voorstel om Agrarische geschiedenis en Agrarische onderwijskunde extra capaciteit te geven haalde 14 maart echter net geen meerderheid.

De universiteitsraad heeft het herziene leerstoelenplan aangenomen. In totaal zijn tien amendementen aanvaard. De Progressieve studentenfractie boekte daarbij opmerkelijk veel succes. Toch was de fractie na afloop niet helemaal tevreden. De studenten zagen een aanvankelijke meerderheid voor een amendement over de cluster sociale wetenschappen letterlijk door de zijdeur verdwijnen.

De PSF stelde voor Agrarische geschiedenis en Agrarische onderwijskunde ieder een 0,8 leerstoel te geven in plaats van 0,5. Dit zou ten koste gaan van Agrarisch recht (1,5 in plaats 2) en de nog in te stellen leerstoel Sociologie van Beleid en bestuur. (0,8 in plaats van 1). Als motivatie voerde de PSF onder meer dat Geschiedenis en Onderwijskunde essentiele leerstoelen zijn en dat Recht en de nieuwe leerstoel Sociologie nauw kunnen samenwerken.

De Christenstudentenfractie steunde het amendement van hun progressieve collega's niet. De CSF oordeelde dat Agrarische geschiedenis onvoldoende onderwijs geeft. Het onderzoek van de geschiedkundigen is van hoge kwaliteit, maar een universiteit is toch in eerste instantie bedoeld voor onderwijs", motiveerde de fractie.

Op zijn minst curieus was een door Centrale Lijst genoemd argument ten nadele van geschiedenis. Dr ir L.R. Verdooren filosofeerde dat met een halve leerstoel Agrarische geschiedenis en een halve leerstoel Vrouwenstudies de het vakgebied geschiedenis aan de LU toch voldoende is behartigd.

M. Keet van de PSF reageerde verontwaardigd: Dan heeft u toch niet begrepen waar vrouwenstudies over gaat."

De progressieve studenten wisten zich gesteund door Progressief Personeel en de buitenuniversitaire leden, een nipte meerderheid. Tot ontzetting van de PSF kon het buitenuniversitaire lid prof. ir B. Krol echter niet tot het einde blijven. Het amendement werd vervolgens met veertien stemmen voor en veertien stemmen tegen verworpen.

Meer succes boekten de Progressieve studenten met het voorstel de 0,4-leerstoel Arbeid en Gezondheid te schrappen ten gunste van bodemvruchtbaarheid. De studenten waren niet overtuigd van het belang van de nieuwe leerstoel en betoogden dat bodemvruchtbaarheid (aanvankelijk geschrapt) essentieel is voor de missie van de Landbouwuniversiteit.

Rector magnificus prof. dr C.M. Karssen probeerde tevergeefs de raad op andere gedachten te brengen. Hij noemde het amendement een ernstige inbreuk op anderhalf jaar clusteroverleg.

Meer waardering had de rector voor het eveneens aangenomen PSF-amendement over Bosbouw. De progressieve studenten wilden vastleggen dat van de 1,5 beschikbare plaats, de full-time plaats zou worden gereserveerd voor een integrerende leerstoel gericht op bos en maatschappij en de halve leerstoel voor het vakgebied bosontwikkeling. Dit komt overeen met de adviezen die ik uit het veld krijg", aldus de rector.