Nieuws - 16 februari 1995

AbvaKabo-informatie over

AbvaKabo-informatie over

Naar aanleiding van de grootscheepse reorganisieplannen bij de LUW komen er bij de AbvaKabo-groep Landbouwuniversiteit veel vragen binnen met betrekking tot het opheffen van de werkloosheidsregelingen (wachtgeld) en de VUT. Uit deze vragen blijkt dat er veel onduidelijkheid en ongerustheid bestaat over deze onderwerpen. AbvaKabo wil u middels dit bericht op de hoogte stellen van de feitelijke situatie.

Per 1 maart 1994 geldt het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (BWOO), een nieuwe ontslaguitkeringsregeling voor de sector Onderwijs. Aanleiding voor het BWOO is het besluit van het kabinet om te komen tot een marktconforme werkloosheidsregeling voor het onderzoek- en onderwijspersoneel. Het BWOO is bij de LUW in de plaats gekomen van het Wachtgeldbesluit en de Uitkeringsregeling.

Ook in andere overheidssectoren wordt nu gesproken over een herziening van de ontslaguitkeringsregeling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle overheidswerknemers onder de gewone werkloosheidsregelingen komen te vallen, aangevuld met een bovenwettelijke uitkering. Deze bovenwettelijke uitkering vult het verschil aan tussen de huidige ontslaguitkering en de WW-uitkering. Of de compensatie volledig of gedeeltelijk zal zijn zal onderwerp van onderhandeling worden. Hierdoor ontstaat wellicht verwarring over wat er nu met de ontslaguitkeringsregelingen in de sector Onderwijs staat te gebeuren. Voorlopig is dit echter geen onderwerp van gesprek tussen de minister en de onderwijsbonden. Een verdere herziening van de wachtgeld -regeling qua hoogte van de uitkering is daardoor op korte termijn niet te verwachten.

Met betrekking tot de VUT-regeling: momenteel geldt voor alle personeel in de sector Onderwijs en Onderzoek de VUT-61. De mogelijkheid om op 61-jarige leeftijd of bij 40 dienstjaren gebruik te maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te reden is bij wet vastgesteld. Om misverstanden te voorkomen: die wet vervalt niet automatisch per 1 april 1995. Wel heeft het kabinet aangekondigd flink op de VUT te willen bezuinigen. Een nieuwe regeling zal echter pas ingaan nadat hierover overleg is geweest tussen de minister en de vakcentrales. Op dit moment liggen er nog geen wijzigingsvoorstellen van de minister op tafel. En hoe langer de onderhandelingen duren, hoe kleiner natuurlijk de kans dat er nog voor 1-1-1996 een wijziging kan plaatsvinden. Tenslotte moeten ook de wetgevingsprocedures worden doorlopen. Concreet betekent dit dat de huidige VUT-61 blijft bestaan totdat het parlement de wet wijzigt of intrekt.

Inzet van AbvaKabo in de onderhandelingen is om voorlopig de VUT-61 te handhaven. In het kader van de wijzigingen rond het ABP is immers een afspraak gemaakt dat werkgevers en werknemers daarvoor premie gaan betalen. Voor de langere termijn zal gezocht moeten worden naar een andere vorm, die structureel betaalbaar is. AbvaKabo denkt daarbij aan handhaving van de huidige regeling met daarnaast deeltijd-VUT en/of een andere seniorenregeling. Welke wijzigingen er ook overeen gekomen worden: AbvaKabo zal eisen dat er goede overgangsregelingen getroffen moeten worden.

Voor informatie over het voorgaande of vragen die betrekking hebben op de werksituatie kunt u terecht bij de vakbondsconsulent AbvaKabo bij de LUW: Threes Geelen tel (8)4925, J. Kopshuis K025, bode 39. Ook kunt u het algemene informatie-nummer van AbvaKabo bellen: 079-536161.