Wetenschap - 24 oktober 1996

Aardwetenschappen

Aardwetenschappen

Op de voorpagina van WUB nummer 28 van 26 september stonden de resultaten van de VSNU-visitatie Aardwetenschappen beschreven. Zo werd melding gemaakt van een overall goede score van de Wageningse programma's en de uitschieters in positieve zin, met name van prof. Bouma en prof. Feddes. Verderop in het artikel kwamen de oordelen over de andere subprogramma's ter sprake, zo ook die van prof. Bogardi. Waar de beoordeling van subprogramma Feddes boven het gemiddelde uitkwam, scoorde het subprogramma Bogardi onder dit gemiddelde. Iemand die de vakgroep Waterhuishouding niet of slechts van grote afstand kent, kan hierdoor de indruk hebben gekregen dat er grote verschillen in kwaliteit bestaan tussen deze twee subprogramma's.

De vakgroep Waterhuishouding hecht er aan te melden dat zij vanaf het begin expliciet haar voorkeur te kennen heeft gegeven voor een beoordeling op vakgroepsniveau. De vakgroep werkt al jaren met een gemeenschappelijk en geintegreerd onderzoeksprogramma. De voor deze beoordeling uitgevoerde geforceerde splitsing leidde noodgedwongen tot een verdeling van gezamenlijk uitgevoerd onderzoek over de twee subprogramma's. Dit beantwoordt niet altijd aan de werkverdeling en doet afbreuk aan de bestaande samenhang tussen deze subprogramma's. Bovendien is de vakgroep stellig van mening dat de score van het subprogramma Bogardi sterk is beinvloed door de afwezigheid van de leerstoelhouder en tevens programmaleider, ten tijde van deze beoordeling. Wij willen tot slot dan ook twee opmerkingen maken:

1. De excellente beoordeling van het subprogramma Feddes reflecteert een combinatie van uitstekend werk en een uitstekende programmaleider. Voor wat betreft het werk heeft deze stelling naar onze overtuiging betrekking op de gehele goed samenwerkende vakgroep. Mede gezien het feit dat prof. Feddes tijdens de afwezigheid van prof. Bogardi noodgedwongen alleen de vakgroep voorzit, kan volgens ons worden gesteld dat de score van het subprogramma Feddes in feite op het onderzoek van de gehele vakgroep Waterhuishouding betrekking heeft.

2. De Landbouwuniversiteit dient zich meer bewust te zijn van de grote nadelige gevolgen die het tijdelijk langdurig (in dit geval twee jaar) uitlenen van hoogleraren oplevert. Dit leidt niet alleen tot nog meer werk voor diegenen die achterblijven, maar ook tot een gebrek aan de noodzakelijke coordinatie en profilering van totale onderzoeksprogramma's en onderdelen daarvan.

Namens de vakgroep Waterhuishouding,