Nieuws - 6 april 1995

AB-DLO ontwerpt ecologisch bedrijfssysteem

AB-DLO ontwerpt ecologisch bedrijfssysteem

Onderzoekers van het AB-DLO (agrobiologisch- en bodemvruchtbaarheidsonderzoek) hebben in samenwerking met tien voorhoede bedrijven in Flevoland een ecologisch bedrijfssysteem ontworpen met drie nieuwe bedrijfsmethodes; te weten een multifunctioneel vruchtwisseling model, een ecologisch nutrienten beheer en een ecologische infrastructuur.

De methode voor ecologisch nutrienten beheer moet de aanvoer van nutrienten afstemmen op de afvoer, zodat de bodemvoorraden binnen gewenste landbouwkundige en ecologische grenzen blijven. In sommige gronden is de voorraad fosfaat echter sterk verhoogd. Om deze te verlagen is volgens de onderzoekers een teelt van 1 op 3 vlinderbloemig hoofdgewas vereist. Dit is technisch uitvoerbaar, maar economisch niet haalbaar. Daarom achten de onderzoekers het wenselijk dat natuur- en milieuorganisaties de ecologisch bewuste consument aanzetten tot de aankoop van eko-peulvruchten.

Ten einde de bodemvruchtbaarheid te vergroten, en daarmee de vitaliteit en kwaliteit van de gewassen, is een vruchtwisselingsmodel ontworpen met drie blokken rooivruchten (als aardappel, ui en peen) en drie blokken maaivruchten (granen en peulvruchten). Of dit model de bodemvruchtbaarheid daadwerkelijk verbetert blijkt pas over zes jaar als elk veld de volledige cyclus heeft doorlopen. Wel kan eerder worden geconcludeerd of er sprake is van een geleidelijke verbetering van de kwaliteitsproduktie-index van de gewassen, en een geleidelijke afname van het aantal uren onkruidbestrijding.

Ook werkten de onderzoekers aan de ecologische infrastructuur, die het bedrijf weer leefbaar moet maken voor wilde flora en fauna, en aantrekkelijk voor recreanten. De infrastructuur, die tenminste vijf procent van het produktieoppervlak beslaat, omvat bufferstroken tegen erosie en vermesting en een netwerk van sloten die periodiek worden gemaaid tegen verruiging. Dit moet een variatie aan planten en dieren opleveren.

Een tweede voortgangsrapportage wordt over twee jaar verwacht.