Nieuws - 19 december 1996

8000 Piek!

8000 Piek!

Na de aanvaarding van het wetsvoorstel retributiebeleid door het parlement heeft het college van bestuur de bevoegdheid gekregen om zelf een instellingscollege te bepalen. Het college heeft besloten drie tarieven te gaan hanteren. Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering vallen daarbij in het hoge tarief.

Hoge is in dit geval geen verkeerd gekozen woord. Het college zal voor het hoge tarief met ingang van september 1998 maar liefst achtduizend gulden collegegeld gaan vragen. Het geld dat de LUW van de staat krijgt voor elke student, de rijksbijdrage, vervalt voor deze studenten. Het college hoopt op deze manier de gederfde inkomsten te compenseren.

Er zijn verschillende argumenten tegen de invoering van achtduizend gulden. Ten eerste is het hoge collegegeld, overigens een zomaar uit de lucht gegrepen bedrag, geen extra prikkel om studenten niet langer dan noodzakelijk over de studie te laten doen. Er zijn al genoeg financiele prikkels om studenten tot sneller studeren aan te zetten. De prestatiebeurs, tempobeurs, studieschulden, verlagingen van de basisbeurs en elk jaar stijgende collegegelden en studiekosten zijn daarbij niet onbekende voorbeelden.

Ten tweede zal het retributiebeleid aan de LUW volgens de nota van het college de toegankelijkheid van het onderwijs niet schaden. Ons inziens zal de toegankelijkheid wel degelijk verminderen. Wie leent een student zonder inkomen achtduizend gulden?

Ten derde hebben studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering al minstens zes jaar collegegeld betaald. De extra kosten na deze zes jaar zullen beperkt zijn, aangezien deze studenten niet of nauwelijks colleges meer volgen en alleen nog examens doen.

Het beoogde financiele resultaat van dit hoge instellingscollegegeld zal laag zijn. Het gaat maar om een kleine groep studenten. Daarnaast zullen studenten eerder besluiten te stoppen met studeren dan verder te gaan met hun studie. Is het nodig als universiteit zo'n hoge drempel op te werpen voor een kleine groep studenten, terwijl dit nauwelijks geld oplevert? Nee, het veroorzaakt slechts negatieve publiciteit en een daarmee samenhangende daling van studentenaantallen.

Wageningen mag dan schermen met hoge rapportcijfers in de Keuzegids Hoger Onderwijs, een rapportcijfer voor collegegeld in de komende gids zal waarschijnlijk op een uitkomen. Met andere woorden: achtduizend piekt te hoog!