Science - September 20, 2019

Martha Bakker wants to reorganize North Brabant

Text:
Albert Sikkema

The Netherlands needs a complete makeover if it is to make a success of circular agriculture, climate plans and the recovery of biodiversity, says the new Wageningen professor Martha Bakker.

©Guy Ackermans

Space is increasingly scarce in the Netherlands, says Bakker, who was appointed professor of Land Use Planning in Wageningen from 1 June. Space has been neatly allocated to food production, residential purposes, industry and infrastructure, but now we have the additional tasks of realizing ecosystem services such as water storage and carbon sequestration. How are we going to manage that? ‘I think that to some extent we can combine functions, and also that we can save some space by distributing the services more efficiently. At the moment, for instance, intensive livestock farming and nature development often get in each other’s way. I think we should reorganize the regions with a lot of intensive livestock farming.’

Bakker wants her group to contribute to developing circular agriculture, nature-inclusive agriculture and the energy transition. She sees a need for coherent new policy recommendations. ‘They are often lacking at present. Both the central and the provincial governments have been afraid to implement top-down land use plans. Meanwhile, municipalities are competing to attract economic development, and as a result there is no sustainable perspective. I think the provinces should establish land use planning guidelines and enforce them.’

Provinces should establish and enforce land use planning guidelines

One of Bakker’s proposals is to organize the trade in phosphate rights zonally. ‘That way you can cluster Dutch intensive livestock farming, as well as create space for areas of extensive agriculture and nature. I would like to explore the options for restructuring the province of North Brabant.’

Bakker is thinking in terms of setting up animal-friendly high-tech agroparks where pigs and poultry, insect farms, fish farms and horticulturalists make use of each other’s waste streams. ‘I think there is scope in the Netherlands for sustainable intensive food production with a viable future.’ This would also leave space for a landscape with extensive livestock farms and organic arable farms which produce clean water and nature as well as food, Bakker thinks. ‘We could explore this, based on facts and figures and tied to support from farmers and their business models.’ 

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 7

 • Michiel Hegener

  Ze zegt:
  "Waarom gaan we bijvoorbeeld niet de handel in fosfaatrechten ruimtelijk zoneren? Op die manier kun je de intensieve veehouderij in Nederland clusteren."

  Nieuwe kansen dus voor de intensieve veehouderij. Vreselijk. Die hele veehouderij moet worden uitgefaseerd. Ze begrijpt er niets van.

  Hoe de Veluwe moet worden geherstructureerd - dwz het gebied tussen IJssel, Rijn en Randmeren - staat in mijn boek 'Ons wilde oosten - De toekomst van de Veluwe (2019)'

 • Ruud Wienke

  Tot 2014 had je Dienst Landelijk Gebied (Min. EZK/LNV) die al dit werk prima deed iov de provincies.....

 • H.Rutten

  Misschien eerst eens kijken naar deze verkenning uit 2000 (Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma’s): https://transitiepraktijk.nl/files/agroproductieparkenperspectieven(1).pdf

 • Henk Daalder

  Beste Martha, er wonen in het buiten geniet van Brabant ook mensen.
  Je kunt niet even zaken doen met het CDA en ZLTO, dat is al wat er steeds gebeurt.

  Betrek die burgers via de massa consumenten markt.
  Verkoop bijvoorbeeld plannen voor windparken en zonneweides, in kavels aan huishoudens, voor eigen gebruik.
  Dat dwingt bedrijven en politiek tot echt rekening houden met burgers.
  En niet meer alleen met de lokale miljonairs, zoals D’66 bestuurders doen

 • jan willems

  Voor 99 % mee eens. Maar ''bijproducten'': die zouden mogelijk beter rechtstreeks tot compost verwerkt kunnen worden.

 • Frank van den Dungen, Brabants Burgerplatform

  Ik ben het eens met Piet van Bavel. In Brabant zijn de omwonenden, natuur, milieu en landschap bij elke nieuwe aanpak het kind van de rekening. En ontwikkeling lijkt tot nu vooral een middel om groei te legitimeren. We krijgen in ras tempo steeds MEER en het wordt maar mondjesmaat BETER. Laat de WUR eerst voor Brabant het huiswerk eens maken waar collega Jaap Schröder voor pleitte: “Het werkelijk sluiten van kringlopen […] zou beter kunnen starten met de vraag hoeveel veehouderij nu echt nodig is om mensen gezond te houden, om bodems vruchtbaar te houden, om bijproducten tot geschikt voedsel op te werken, en om het grasland te benutten voor zover dat althans ongeschikt is voor de teelt van voedselgewassen.”

  Een dergelijke benadering betekent ons inziens dat de provincie samen met onze wetenschappers gaat begroten hoeveel ruimte we naar de toekomst toe nodig hebben voor wonen, voor werken, voor logistiek, voor bos en natuur, voor recreatie, voor energie en voor voedsel. Binnen het compartiment voedsel kun je dan inzoomen op landbouw. Wij pleiten daarbij voor een fundamentele aanpak bij de bron. Als we onze eigen behoefte aan plantaardige en dierlijke producten combineren met het aanbod van door vee verteerbare reststromen en de behoefte aan mest voor plantenteelt, dan levert dat een uitkomst op die de beperkte gebruiksruimte aangeeft van onze veestapel. We moeten daarbij natuurlijk rekening houden met de effecten van dubbel-doel-gebruik van ruimte voor bijvoorbeeld graasvee, scharrelvee op zonneweides en natuurinclusieve landbouw. Daarbij zal op basis van geschiktheid van bodems een onderverdeling gemaakt moeten worden naar een streef-quotum voor melkvee, vleesvee, varkens en pluimvee. Dat schept duidelijkheid over de omvang van de veestapel die we ons hier duurzaam op basis van circulariteit kunnen permitteren. En pas dan komt de spreiding en situering van die veestapel aan de orde.

  En als je per sé op intensieve veehouderij op industriële grondslag wilt blijven bedrijven - doe dat dan op een industrieterrein. Bij voorkeur ver weg van mensen en natuur. Liefst bij een haven waar de aanvoer van voer en de afvoer van vlees, mest en vierkantsverwaarde onderdelen naar de rest van de wereld het minste gedoe geeft. Maar kom niet opnieuw met iets als agro-parken op het platteland van Brabant.

 • Piet van Bavel

  Je moet altijd lering trekken uit het verleden dan kun je de wereld verbeteren. De laatste 40 jaar hebben de ruilverkavelingen en zeker met name de reconstructie buitengebied sporen gezet op het platteland.
  Deze vormen van clusters hebben geleid tot wat het nu is. Het mooie wat Brabant was met zijn grote verscheidenheid is totaal weg nu nog een vorm van clusters overheen en we kennen Brabant niet meer terug.
  Wonen werken en recreëren moet in een klein land als Nederland overal mogelijk zijn. Ook de ordinaire L.O.G. gebieden moeten leefbaar zijn voor de mensen die er wonen en recreëren. We moeten waken dat we van Brabant geen kleurboek maken, maar een aquarel waar overal kleine mooie elementen inzitten en waar we overal een goede kwaliteit van leven hebben.


Re:act